Historia Spółdzielni

Inicjatywa powołania Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach zrodziła się w Zakładzie „CELPA” Łambinowice. Ówczesnym dyrektorem zakładu był inż. Ryszard Penk. Pierwszy budynek mieszkalny powstał w 1965 roku dla pracowników zakładu CELPA. Realizację budowy i infrastruktury prowadził Główny Specjalista ds. Inwestycji mgr Stanisław Wadas. W trakcie budowy powołano pierwszy zarząd w składzie:Witold Wółkiewicz – prezes; Adam Agrest - społeczny członek zarządu; Eugenia Przywara – główny księgowy.

Osobowość prawną Spółdzielnia uzyskała z dniem 29.04.1966r. i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nazwą Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Niemodlinie z siedzibą w Łambinowicach jako pierwsza Spółdzielnia na terenie wiejskim. Już w 1967 roku oddano do użytkowania pierwszy budynek wielorodzinny z 57 mieszkaniami i wbudowaną kotłownią. Obiektami towarzyszącymi było podziemne ujęcie wody i hydrofornia, zrealizowane przez Zakład CELPA. Kanalizację osiedlową podłączono do istniejącej kanalizacji i oczyszczalni ścieków po byłym obozie jenieckim. W grudniu 1968 r. następuje zmiana w składzie Zarządu Spółdzielni - prezesem został Jerzy Aksman, który pełnił funkcję do 31.03.1978 r.. W tych latach oddano do użytku 223 mieszkania. Spółdzielnia zaczęła rozszerzać swój teren działania i wybudowano pierwszy budynek wielorodzinny w Niemodlinie.

 • 1970 rok – 45 mieszkań w Łambinowicach
 • 1971 rok – 45 mieszkań w Łambinowicach
 • 1973 rok – 45 mieszkań w Niemodlinie
 • 1975 rok – 38 mieszkań w Niemodlinie wraz z czterema wbudowanymi lokalami użytkowymi na parterze budynku
 • 1978 rok – 50 mieszkań Łambinowice

W maju 1978r. został powołany na prezesa zarządu Jerzy Małecki. Pełnił funkcję prezesa do 30.03.1982 r. W tym okresie powstały kolejne budynki oraz rozszerzono teren działania Spółdzielni o miejscowość Tułowice, która w tym czasie przeżywała rozwój budownictwa mieszkaniowego na bazie powstającego Zakładu PORCELIT.

 • 1980 rok – 170 mieszkań w Tułowicach
 • 1980 rok – 110 mieszkań w Niemodlinie
 • 1982 rok – 45 mieszkań w Łambinowicach

Od maja 1982 roku funkcję prezesa piastował Jerzy Lolko. W tym okresie przejęto od POM-u Łambinowice rozpoczętą inwestycję budynku mieszkalnego i oddano pierwszą część tego obiektu z 10 mieszkaniami i wbudowaną kotłownią. Spółdzielnia w tym czasie odnotowywała duże zapotrzebowanie na mieszkania i przystąpiła do pozyskiwania nowych terenów budowlanych w miejscowościach objętych swoją działalnością. Z dniem 01.10.1986 powołano na stanowisko zastępcy prezesa do spraw inwestycji Edwarda Października. W latach 1986 – 1987 Zarząd SM Łambinowice przygotowuje dokumentację na rozbudowę osiedli w Niemodlinie i Tułowicach oraz przygotowuje tereny i dokumentację pod budowę w Korfantowie i Łambinowicach wraz z infrastrukturą. W grudniu 1986r na stanowisko prezesa zostaje powołany Edward Październik a na stanowisko zastępcy prezesa do spraw inwestycji z dniem 21.04.1989r powołany został Roman Kopij. W tym okresie Spółdzielnia realizuje dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w Łambinowicach dwukilometrowy kolektor sanitarny Ø 400 do oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków i oddaje do eksploatacji kolejne zasoby mieszkaniowe:

 • 1987 rok – 12 mieszkań w Łambinowicach Zawadzkiego
 • 1988 rok – 80 mieszkań w Tułowicach
 • 1989 rok – 28 mieszkań w Tułowicach Małych
 • 1990 rok – 40 mieszkań w Korfantowie
 • 1990 rok – 180 mieszkań w Niemodlinie
 • 1991 rok – 46 mieszkań w Łambinowicach

Przełom lat 1990/91 był ostatnim okresem budownictwa mieszkaniowego w Spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łambinowicach w okresie minionego 50 - lecia wybudowała w latach 1966 - 1991 łącznie 30 budynków mieszkalnych o ogólnej powierzchni 51619,78 m2, mieszczących 1001 mieszkań na terenie czterech miejscowości. Pięćdziesięcioletnia działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach jest ważnym elementem w historii rejonu swojego działania, gdyż zaspakaja potrzeby mieszkaniowe dla społeczności zamieszkujących w dwóch wsiach: Łambinowice i Tułowice z przysiółkiem Małe Tułowice oraz dwóch miast: Niemodlin i Korfantów, przyczyniając się do ich rozwoju przemysłowego i ekonomicznego. Działalność Spółdzielni jest bardzo korzystna dla rejonu powiatu opolskiego i nyskiego ponieważ wpływa pożytecznie na życie zawodowe i intelektualne naszych mieszkańców.

Od 01.10.2010r Spółdzielnią kieruje jednoosobowy zarząd w osobie Prezesa Romana Kopija. W ostatnich latach działalność Spółdzielni skoncentrowana jest na eksploatacji zasobów mieszkaniowych, poprawie ich stanu technicznego oraz infrastruktury osiedlowej. Szczególny nacisk kładziemy na program termomodernizacji naszych zasobów mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łambinowicach od dnia 07.07.1995r jest członkiem Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu i aktywnie działa w jego strukturach. Posiada swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Związku.